Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.o-sport.eu

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.o-sport.eu

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

Полукс”ЕТ си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

1. Общи условия

 • www.o-sport.eu” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на „Полукс”ЕТ.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Полукс”ЕТ.
 • „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
 • При липса на складова наличност от заявената стока „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu”, в рамките на два работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.
 • „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства относно заявката му.
 • „Полукс”ЕТ не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направената поръчка на адрес "www.o-sport.eu”.
 • „Полукс”ЕТ не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Полукс”ЕТ допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен 20 % ДДС.

2. Права и задължения на страните

1.„Полукс”ЕТ се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Полукс”ЕТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по ел.поща) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7календарни дни.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 календарни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес, договорен с представител на „Полукс”ЕТ.

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Полукс”ЕТ електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 календарни дни, считано от датата на получаване на поръчката.
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните търговски документи, издадени от „Полукс”ЕТ;
 • клиентът съгласува с представител на „Полукс”ЕТ адреса, на който „Полукс”ЕТ желае да получи обратно стоката;
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Полукс”ЕТ възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
 • Полукс”ЕТ си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.

 • При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.
 • Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

 

III.      Лични данни

 • „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Полукс”ЕТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • „Полукс”ЕТ чрез "www.o-sport.eu” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@o-sport.eu.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ „Полукс”ЕТ чрез www.o-sport.eu”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • С извършването на регистрация в www.o-sport.eu клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

 

IV. Разкриване на информацията

 • “ „Полукс”ЕТ чрез www.o-sport.eu” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

V. Отговорност

„Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Полукс”ЕТ чрез “www.o-sport.eu”.

 

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Полукс”ЕТ съобразно българското законодателство.

 

VII. Допълнителни условия:

„Полукс”ЕТ не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

 

VIII. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Уеб сайтът www.o-sport.eu ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.o-sport.eu; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 

IX. Имейлинг политика

С извършването на регистрация в www.o-sport.eu клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

 1. Информация съгласно чл.13, ал.1 ТЗ:

  "Полукс-Пенко Пенев" ЕТ
  ЕИК 813203147

Седалище и адрес на управление:

7006 Русе

ул.Згориград 70-В
МОЛ: Пенко Пенев
Банкова сметка:
Уникредит-Булбанк АД клон Русе
IBAN: BG24UNCR76301054034012
BIC: UNCRBGSF